เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 

1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี

2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด

   - (รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ใช้ขนาด 4.5×3.5 ซ.ม. พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนกดดูตัวอย่างรูปถ่ายที่นี่
   - (รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าอเมริกา ใช้ขนาด 5×5 ซ.ม. พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี กดดูตัวอย่างรูปถ่ายที่นี่
   - อังกฤษ UK ไม่ต้องเตรียมรูปถ่าย (ยกเว้นผู้ที่ไม่สามาถถ่ายภาพในการทำ Biometric ได้ หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ จำเป็นต้องส่งรูปถ่ายด้วย)

3. หลักฐานการทำงาน


   - กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน และ/หรือ ใบลา และ/หรือ สลิปเงินเดือน
   - กรณีเจ้าของกิจการ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ พร้อมใบเสร็จเสียภาษีล่าสุด และ Statement กิจการย้อนหลัง 6 เดือน
   - กรณีเกษียณอายุ เอกสารการเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรัยรองการทำงานที่สุดท้าย หากไม่มีหรือเป็นแม่บ้าน อายุมากกว่า 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่

4. เอกสารการลางาน

5. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่น หนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาทำการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และ รายงานผลการเรียนหรือทรานสคริป

6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง

7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)

8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตร ฯ

9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับ สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ

10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี

11. ที่พัก หรือใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก

12. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์) ต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขต/อำเภอ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย ประกอบกับสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครองที่ให้คำยินยอม

13. เอกสารใบปฏิเสธวีซ่าในอดีต (ถ้ามี)

14. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)