ทัวร์สิงคโปร์ 392 พีเรียด จาก 41 โปรแกรม

Loading...

ZGSIN-2304TR สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

ทัวร์โค๊ด KWHD223124
เที่ยวสุดคุ้ม สนุกสุดมันส์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฟรีเดย์ 1 วัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,990 บ.

SIN12 TR BKK SINGAPORE เต็มคาราเบล 3D2N

ทัวร์โค๊ด KWHD230640
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

SIN05 VZ BKK SINGAPORE ปั๊วะเกินต้าน 3D2N

ทัวร์โค๊ด KWHD220895
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

SIN08 TR BKK SINGAPORE นัมเบอร์วัน 3D2N

ทัวร์โค๊ด KWHD222413
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

Well Known Singapore 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

ทัวร์โค๊ด KWHD221793
- เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree - แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India - นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple - ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ - ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ - สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ - ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light - ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ - FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B) - รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,499 บ.

Refreshing SINGAPORE 3D2N สายการบิน FLYSCOOT (TR)

ทัวร์โค๊ด KWHD221747
| รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่ จุดชมวิว Sand SkyPark | เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ | ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ | ชมเมืองสิงคโปร์ และ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ | สัมผัส Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ | ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ | FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก | ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B) | รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด | รวม ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงิน 30,000 ของ เมืองไทยประกันภัย
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

SINGAPORE WELL DONE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ทัวร์โค๊ด KWHD221966
| ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน | ชมการ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ | ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) | อิสระท่องเที่ยวเอง 1 วัน มีหัวหน้าทัวร์บริการ | อุโมงค์ต้นไม้ | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD | พิเศษ!! ลิ้มรส " บักกุ๊ดเต๋ " ต้นตำหรับสิงคโปร์
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

Refreshing Singapore 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด KWHD222567
พิเศษ!! รวมค่าลิฟตข์ึน้ ชมเมืองสิงคโปร์จากชัน้ 57 ตกึ MARINA BAY SAND เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไี่ ชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น ้าสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ทมารีน่าเบย์แซนด์ ี่ และถนนออร์ชาด พร้อมเดนิถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดโิอ (รวมค่าบัตร Option B)
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) NOV - MAR 23

ทัวร์โค๊ด KWHD230323
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B) รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)

ทัวร์โค๊ด KWHD230837
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 41 โปรแกรม