JXJ61 WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

JXJ61 WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

รหัสสินค้า: KWHD231634
JXJ61 WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
18 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 27,888 37,388 แสดง - 31
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
25 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 30,888 40,388 แสดง - 31
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 31,888 41,388 แสดง - 31
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 31,888 41,388 แสดง - 31
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 31,888 41,388 แสดง - 31
29 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
1 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 27,888 37,388 แสดง - 31
3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
15 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 27,888 37,388 แสดง - 31
16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 27,888 37,388 แสดง - 31
22 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 28,888 38,388 แสดง - 31
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 29,888 39,388 แสดง - 31
29 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 27,888 37,388 แสดง - 31
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 28,888 38,388 แสดง - 31
31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 28,888 38,388 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

JXJ61 WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน
JXJ61 WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 27,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน